Zakwaszenie   gleby   jest   naturalnym   procesem prowadzącym  do   akumulacji  kationów wodoru H+. Zjawisko to ujawnia się tylko wówczas, gdy gleba nie jest w stanie samoczynnie neutralizować nadmiaru jonów H+. Objawia się to spadkiem odczynu. Dodatkowo człowiek, poprzez systematyczne nawożenie, zwłaszcza nawozami azotowymi, stosowanie różnych zabiegów agrotechnicznych jak również aktywność przemysłową przyczynia się do zwiększenia tempa procesów zakwaszenia gleby.

Najbardziej znane skutki zakwaszenia to:

 • uruchamianie się toksycznego glinu, oraz nadmierna akumulacja manganu, co hamuje wzrost korzeni roślin ( pH ˂ 5,5 ),
 • zubożenie glebowego kompleksu sorpcyjnego,
 • zmniejszenie aktywności mikroorganizmów rozkładających resztki roślinne, utleniających azot amonowy do azotanów, oraz wiążących azot atmosferyczny,
 • zwiększenie aktywności mikroorganizmów redukujących NO3 – do N2 O co w konsekwencji powoduje wzrost intensywności promieniowania UV,
 • uwstecznianie składników mineralnych wprowadzanych do gleby z nawozami.

Efektem wapniowania jest szereg pozytywnych zmian cech gleby.

 • obniżanie zakwaszenia gleby, czyli tak zwanego pH gleby.
 • poprawa struktury gleby:
  • poprawa struktury grudkowatości gleby,
  • lepsze napowietrzenie,
  • zwiększenie porowatości i równowagi systemów mikrobiologicznych oraz aktywności organizmów żywych,
  • lepsza cyrkulacja wody i wymiana substancji organicznej,
  • polepszenie dostępności składników mineralnych
   (Te wszystkie procesy korzystnie wpływają na dobrostan gleby i powstrzymują procesy jej biodegradacji).
 • wapnowanie zobojętnia kwasy pochodzenia chemicznego powodując zahamowanie ich przenikania do produktów rolnych.
 • Większość chemikaliów pod wpływem kontaktu z wapniem zostaje zobojętniona. Łatwo sobie wyobrazić jak wielkie znaczenie ma to dla jakości produktów rolnych, szczególnie tych których odbiorcy wymagają zapewnienie wysokich parametrów

Oferujemy do sprzedaży następujące rodzaje wapna nawozowego:

 • Wapno siarkowe
 • Węglan wapnia
 • Wapno kredowe
 • Dolomit
 • Tlenek wapnia
 • Tlenek magnezu
 • Wapnowodorotlenkowe

Oferujemy wapno:

 • pyliste
 • granulowane

Rodzaje opakowań:

 • dostarczane luzem (25 ton)
 • Opakowanie typu BIGBAG
 • Worek

U nas możecie zakupić:

 • Wapno z Siewieża z magnezem
 • Oreal organiczno-mineralne
 • Kopaliny - "Jażwiec"
 • Domielone - Radkowice
 • POLCALC - węglan wapnia
 • POLCALC - węglan magnezu
 • Nowotar - z magnezem

Szczegółowe informacje dostępne telefonicznie pod numerem stacjonarnym 83 353 50 28 lub komórkowym 608 291 710.